“န ိုင်ငံခ ြားသ ြားတ ွေလည်ြား စ်ဦြားက ိုယန်ြား စ်သ န်ြား (၁၀၀,၀၀၀) ရန ိုင်ပါ ယ်”

“န ိုင်ငံခ ြားသ ြားတ ွေလည်ြား စ်ဦြားက ိုယန်ြား စ်သ န်ြား (၁၀၀,၀၀၀) ရန ိုင်ပါ ယ်”
က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်အမ ်းအစာ်းသစ်(COVID-19) က ကာင့််ဂ ပန်အစ ို်းရဟာ ဂ ပန်မ ာ ကနထ ိုင်သူအာ်းလ ို်းအတွက်တစ်ဦ်းက ိုယန််း တစ်သ န််း
ကထာကပ် မ့် ာ ဖြစပ် ါတယ။်
ယန််း တစ်သ န််း ရနင ို တ် သ ့် ကူ တကွ ကတာ့်”ဧပပြီလ ၂၇ရကက် နအ့် ခ နမ် ာ ‘ကနထ ိုင်သူအကဖခခ မ တ်ပ ိုတင်စာရင််း’ (Juumin kihon daicho) မ ာ ပါဝင်သူ
အာ်းလ ို်း” ပ ဖြစ်ပါတယ်။
န ိုင်င ဖခာ်းသာ်းကတွလည််း ကထာကပ် က့် ငွရမ ာပါ။
ဖပည်ထ ကရ်းဝန်ကကြီ်းဌာနက ၂၀ရကက် နမ့် ာ က ကညာခပ ့် ါတယ။်
န ိုင်င ဖခာ်းသာ်းကတွကထာကပ် က့် ငွလကခ် ရ ယြူ ိုမ့် ာ ဧပပြီလ ၂၇ရကက် နအ့် ခ နအ် ထ ကအာက်ပါ အခ ကက် တနွ က့် က ို ည် ြြီ ိုလ ိုအပ်ပါတယ်။ ့်
– ဂ ပန်မ ာ ၃လအထက်ကနထ ိုင်တ ့်Residence Card (ကနထင ို ခ် ငွ ဗ့်် ြီဇာ)
– ကနထ ိုင်တ ့်ပမ ြို့ ရွာ အိုပ်ခ ပ်ကရ်းရ ို်းမ ာ “ကနထ ိုင်သူစာရင််း” (Juuminhyo)မ တ်ပ ိုတင်ဖခင််း
သင်ကနထ ိုင်သူစာရင််း မ တ်ပ ိုတင်ထာ်းတ ့်ပမ ြို့ ရွာ အိုပ်ခ ပ်ကရ်းရ ို်းကကန သငအ့်် မ က် ိုပ ကို ဆ် ရ ယြူ ို”့် ကလ ာက်လ ာ” ကရာက်လာပါမယ်။
ကလ ာက်လ ာမ ာ အ မ်ကထာင်ဦ်းစြီ်း (ြခင်စသူ) ရ နာမည်၊ ့် ကမ်းွကန (့်ကမွ်းသကက ရာဇ်)၊ ကနထ ိုင်တ ့်ကနရာ (လ ပ်စာ)၊ ကငွလ ထညြ့်် ိုဘဏ်စာရင််းကတွက ို ့် ကရ်းပပြီ်း
အိုပ်ခ ပ်ကရ်းရ ို်းက ိုပ ပို ့် ါ။
ဘဏစ် ာရင်း်န ့်ကာယက ရ င်ဖြစ်က ကာင််း အတည်ဖပ န ိုင်တ ့်စာရွက်စာတမ််း မ တတ ူကတွက ိုလည််း အတူတွ ပ ရို ့်ပါမယ။်
My number ကတ်ဖပာ်းရ ထာ်းသူဆ ိုရင်အင်တာနက်ကကနလည််း ကလ ာကလ် ိုရပါတယ်။ ့်
ကလ ာကလ် ာ ကရာကမ် ယက့်် န၊့်ပ ကို ဆ် ရ မယက့်် နက့်တကွ ကတာ့်ကနထ ိုင်တ ့်ပမ ြို့ ရွာအလ ိုက်ကွ ဖပာ်းပါတယ်။
ကစာတ ့်ကနရာကတွမ ာ ကမလ အလယ်ပ ိုင််းမ ာ စတငပ် ါလမ မ့်် ယ။်
တကယလ် ို”့် ကနထ ိုင်သူအကဖခခ မ တ်ပ ိုတင်စာရင််း”န ့်”ကနထ ိုင်သူစာရင််း” ကတနွ ့်ပတ်သက်ပပြီ်း သ ခ င်တာရ ရင်တယလ် ြြီ ိုန်း်န ကဆွ်းကနွ်းတ ိုင်ပင်န ိုင်ပါတယ် ့် ။
ဖပန် ကာ်းကရ်းစင်တာကလူက ပမ ြို့ ရွာ အိုပ်ခ ပ်ကရ်းရ ို်းကလူက ိုစကာ်းဖပန်တာက ိုလည််း လိုပ်ကပ်းပါမယ်။
ဖပည်ထ ကရ်းဝန်ကကြီ်းဌာန ဖပန် ကာ်းကရ်းစင်တာ
0570-066-630(Navi dial)
03-6436-3605(IP ြိုန််း၊ PHS ြိုန််းမ ာ်းမ ဆက်သွယ်ပါက)
8:30~17:30
စကန၊ တနဂဂကနွ၊ အစ ို်းရရ ို်းပ တ်ရက်ကတွမ ာ ပ တ်ပါတယ်။
ဂ ပန်၊ အဂဂလ ပ်၊ တရိုတ်၊ ကတာင်က ိုရြီ်းယာ်း၊ စပ န်၊ ကပေါ်တူဂြီ၊ ဗြီယက်နမ်၊ ထ ိုင််း၊ အင်ဒ ိုနြီ်းရ ာ်း၊ တာဂါကလာဂ့် ၊်နြီကပါ ဘာသာစကာ်းကတနွ ့်
တ ိုင်ပင်ကဆွ်းကနွ်းန ိုင်ပါတယ်။
နင ို င် ဖ ခာ်းသာ်းကတရွ “့်ကနထ ိုင်သူအကဖခခ မ တ်ပ ိုတင်စာရင််း” န ့်ပတ်သက်ပပြီ်း ရ င််းလင််းထာ်းပါတယ်။ ဘာသာစကာ်း အမ ်းမ ်းန ့်စာမ က်န ာလည််း
ရ ပါတယ်။
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
က ို်းကာ်း
「外国人も 1 人 10 万円(100,000YEN)をもらうことができます」(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020 年 4 月 21 日)
http://URL: https://www.facebook.com/yasashiinews/