Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài 外国人労働者向け相談ダイヤル

Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài

Tư vấn qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài về các thông tin như điều kiện lao động, v.v… ở đây (kết nối với bộ phận tư vấn dành cho lao động nước ngoài). Khi bạn gọi đến Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài sẽ bị tính phí 8.5 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 3 phút nếu gọi từ số điện thoại cố định, hoặc 10 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 3 phút nếu gọi từ số điện thoại di động.