คนต่างด้าวก็สามารถร ับเงินคนละ (100,000เยน)

คนต่างด้าวก็สามารถร ับเงินคนละ (100,000เยน)
รัฐบาลไดอ้อกเงนิ ชว่ ยเหลอืผทู้ อี่ าศัยอยใู่ นประเทศญปี่ ่นุ ทกุ คนทไี่ ดร้ับผลกระทบจากโรคใขห้ วัด
(covid19)ไวรัสโคโรน่า โดยการให ้เงินคนละ100,000เยน
ผทู้ จี่ ะสามารถไดร้ับเงนิ ชว่ ยเหลอื(100,000เยน)ได ้
คือทุกคนที่มีชอื่ อยใู่ น『ฐานทะเบียนบ ้าน』ของ「วันที่27เดือนเมษายน」
คนตา่ งดา้วก็สามารถรับเงนิ ชว่ ยเหลอืนี้ได ้
กระทรวงมหาดไทยได ้ประกาศเมื่อวันที่20
ส าหรับขนั้ ตอนในการรับเงนิ ของคนตา่ งดา้วกอ่ นถงึวนั ท27ี่ เดือนเมษายนมีดังต่อไปนี้
・บัตรพ านัก(วซี า่ ส)์ ทมี่ กี ารพ านักอาศัยนานกวา3เดือนขึ้นไป ่
・มีการลงทะเบียน 「ทะเบียนบ ้าน」ไวท้ วี่ า่ การอา เภอทอี่ าศัยอยู่
ทางอ าเภอจะมกี ารจัดสง่ 「แบบฟอร์มการยื่นขอรับเงิน」ไปยังที่อยู่ของคุณตามที่คุณได ้ลงทะเบียนไว ้
ในการยนื่ ขอจะตอ้ งเขยีนชอื่ วนั เกดิ(วันเดอืนปีเกดิ)สถานทอี่ ย(ู่ ทอี่ ย)ู่ พรอ้มบญั ชธีนาคารส าหรับโอนเงินของคนที่เป็นหัวหน้าคร
อบครัว (เชน่ บดิ า)สง่ ไปใหท้ างอ าเภอ
แนบเอกสารทสี่ ามารถยนื ยนั บคุ คลวา่ เป็นบคุ คลเดยี วกนั กบั เจา้ของบญั ชธีนาคารสง่ ไปดว้ย
ผู้ที่มีมายนัมเบอร์สามารถที่จะยื่นเรื่องขอทางออนไลน์ก็ได ้
ส าหรับวันทจี่ ะไดร้ับแบบฟอรม์ ในการยนื่ ขอหรอื วันทจี่ ะไดร้ับเงนิ นัน้ ขนึ้ อยกู่ บั เมอื งทอี่ ยอู่ าศัยซงึ่ อาจจะมคี วามแตกตา่ งกนั
ถ้าอยากทราบข ้อมูลเกี่ยวกับ「ฐานทะเบียนบ ้าน」หรือ「ทะเบียนบ ้าน」สามารถโทรปรึกษาได ้
โดยเจ้าหน้าที่ของ Call center ซงึ่ จะท าหนา้ทเี่ ป็นลา่ มระหว่างเจ้าหน้าที่อ าเภอให ้
Call centerของกระทรวงมหาดไทย
(เบอร์โทรติดต่อ)0570-066-630
(กรณีโทรจากโทรศัพทIP์ 、PHS)03-6436-3605 เวลา :8:30~17:30
หยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถขอค าปรึกษาได ้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวียดนาม
ภาษาไทย ภาษาอนิ โดนีเซยี ภาษาทากาลอ๊ ก ภาษาเนปาล
มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง『ฐานข ้อมูลทะเบียนบ ้าน』มหี นา้เวบไซตส์ า หรับภาษาตา่ งๆ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/thai/index.html
ที่มา:
「外国人も 1 人 10 万円(100,000YEN)をもらうことができます」(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020 年 4 月 21 日)
URL:https://www.facebook.com/yasashiinews/