Please keep an eye on weather forecasts & advisories.请大家及时注意天气预报。날씨 정보를 수시로 확인해 주십시오.Veuillez prendre soin de consulter les bulletins météorologiques.

・ スマートフォンのアプリ「Safety tips」や「NHK WORLD RADIO JAPAN」で、天気の情報を見ることができます。click here for [safty tips] [NHK WORLD RADIO JAPAN]
・ A typhoon is likely to make landfall on the 12-13th October. Please keep an eye on weather forecasts & advisories.
・ The apps “Safety tips” and “NHK WORLD RADIO JAPAN” provide weather information.
・ 12日至13日可能会遭遇台风。请大家及时注意天气预报。
・ 通过智能手机中的《Safety tips》、《NHK WORLD RADIO JAPAN》软件,可以查询天气预报和相关信息。
    click here for [safty tips] [NHK WORLD RADIO JAPAN]
・ 12일부터 13일에 태풍이 올 예정입니다. 날씨 정보를 수시로 확인해 주십시오.
・ 스마트폰 애플리케이션「Safety tips」과「NHK WORLD RADIO JAPAN」에서 날씨 정보를 확인하실 수 있습니다.click here for [safty tips] [NHK WORLD RADIO JAPAN]
・ Cơn bão số 19 được dự đoán sẽ đổ bộ vào Nhật Bản trong ngày 12 hoặc ngày 13 tháng 10. Bạn hãy lưu ý xem thông tin thời tiết để được cập nhật tình hình bão!
・ Bạn có thể xem thông tin thời tiết trên 2 ứng dụng trên điện thoại di động là “Safety tips” và “NHK WORLD RADIO JAPAN”.click here for [safty tips] [NHK WORLD RADIO JAPAN]
・ Un typhon frappera sans doute le Japon du 12 au 13 octobre. Veuillez prendre soin de consulter les bulletins météorologiques.
・ Il vous est possible de consulter les bulletins météo grâce à des applications telles que “Safety tips” ou “NHK WORLD RADIO JAPAN”.click here for [safty tips] [NHK WORLD RADIO JAPAN]